Corporate Social Responsiblity


 


MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Onze missie is om mensen aan een huis te helpen waar ze van houden, een missie die al onze medewerkers en leveranciers omvat. Onze Gedragscode drukt ons respect voor mensenrechten uit op basis van het Global Compact van de Verenigde Naties en de kernconventies van het ILO. Het simpele idee achter mensenrechten is dat iedereen, zonder enige discriminatie, gelijkwaardig en met waardigheid moet worden behandeld.


Om ervoor te zorgen dat onze leveranciers onze Gedragscode naleven, is RugVista lid van amfori BSCI, Business Social Compliance Initiative, een Europees initiatief voor verantwoorde toeleveringsketens. Via BSCI worden de werkomstandigheden van de toeleveringsketens van RugVista en de andere leden voortdurend gecontroleerd en verbeterd

RugVista verbindt zich ertoe de volgende arbeidsprincipes te respecteren zoals toegelicht in de gedragscode van amfori BSCI.

Principes van amfori BSCI

Het recht op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen

Het recht op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen

RugVista eist dat onze zakelijke partners het recht van werknemers respecteren om vakbonden te vormen of andere soorten werknemersverenigingen en deel te nemen aan collectieve onderhandelingen.

Ethisch zakelijk gedrag

Ethisch zakelijk gedrag

RugVista duldt geen handelingen van corruptie, afpersing, verduistering of omkoping.

Eerlijke verloning

Eerlijke verloning

RugVista eist dat onze zakelijke partners het recht van werknemers respecteren om een eerlijke verloning te krijgen.

Geen discriminatie

Geen discriminatie

RugVista eist dat onze zakelijke partners gelijke kansen verstrekken en werknemers niet discrimineren.

Degelijke werkuren

Degelijke werkuren

RugVista eist dat onze zakelijke partners de wet naleven inzake de werkuren.

Gezondheid en veiligheid op het werk

Gezondheid en veiligheid op het werk

RugVista eist dat onze zakelijke partners een gezonde en veilige werkomgeving garanderen, risico’s beoordelen en alle noodzakelijke maatregelen nemen om deze weg te nemen of te verminderen.

Geen kinderarbeid

Geen kinderarbeid

RugVista eist dat onze zakelijke partners in geen enkel geval werknemers onder de wettelijke minimumleeftijd aanwerven.

Speciale bescherming voor jonge werknemers

Speciale bescherming voor jonge werknemers

RugVista eist dat onze zakelijke partners speciale bescherming verstrekken aan alle jonge werknemers.

Geen onzekere tewerkstelling

Geen onzekere tewerkstelling

RugVista eist dat onze zakelijke partners werknemers aanwerven op basis van gedocumenteerde overeenkomsten in overeenstemming met de wet.

Slavenarbeid

Slavenarbeid

RugVista eist dat onze zakelijke partners aan geen enkele vorm van gedwongen arbeid, mensenhandel of niet-vrijwillige arbeid doen.

Bescherming van het milieu

Bescherming van het milieu

RugVista neemt de noodzakelijke maatregelen om milieuverslechtering te vermijden.

Aanpak van amfori BSCI

Naleving van de gedragscode

Naleving van de gedragscode

RugVista is verplicht om de rechten van zijn werknemers te beschermen zoals voorgeschreven door de wet en de gedragscode van amfori BSCI.

Toeleveringsketenbeheer en watervaleffect

Toeleveringsketenbeheer en watervaleffect

RugVista gebruikt de principes van amfori BSCI om invloed uit te oefenen op andere zakelijke partners.

Betrokkenheid en bescherming van werknemers

Betrokkenheid en bescherming van werknemers

RugVista houdt werknemers geïnformeerd over hun rechten en verantwoordelijkheden.

Klachtenmechanisme

Klachtenmechanisme

RugVista verstrekt een systeem om klachten en suggesties van werknemers te verzamelen.

GEDRAGSCODE

Wij van RugVista vinden het erg belangrijk dat de producten die wij verkopen onder aanvaardbare werkomstandigheden worden vervaardigd. We bezitten of exploiteren geen fabrieken en alle producten die we verkopen worden gekocht bij leveranciers, voornamelijk uit Midden-Oosten en Azië. Wij dringen er bij onze leveranciers op aan om onze Gedragscode na te leven en omdat er over het algemeen hogere duurzaamheidsrisico's zijn (zoals in veel goedkope landen), zijn het werken met duurzaamheid en ethische inkoop een zeer belangrijke en geprioriteerde kwestie voor ons.

De meerderheidsaandeelhouder van RugVista, Litorina (www.litorina.se), is een investeringsmaatschappij met investeringen in meer dan veertig bedrijven. Litorina vindt het belangrijk om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling door sociale en milieuverantwoordelijkheid te nemen, wat hoge eisen stelt aan alle leveranciers.

RugVista is lid van amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative), een Europees initiatief dat honderden bedrijven rond een gemeenschappelijke gedragscode samenbrengt. Hun primaire taak is om het netwerk te ondersteunen bij het creëren van duurzame en ethische toeleveringsketens.

Als BSCI-lid hebben we ons ertoe verbonden de Gedragscode van BSCI te volgen.

Alle BSCI-leden werken samen om eisen en verbeteringen aan leveranciers te stellen die op hun beurt de gedragscode van BSCI naleven.

Als klant vindt u geen tapijt met een BSCI-logo. Alle bedrijven die werken met de BSCI-normen zijn echter toegewijd om te voldoen aan de verplichtingen van het netwerk.

MILIEUZORG

Het BSCI concentreert zich voornamelijk op arbeidsomstandigheden, maar de Gedragscode bevat ook bepaalde regels voor water, lucht en chemicaliën. Onze leveranciers moeten de belangrijke milieueffecten van hun activiteiten beoordelen en effectieve beleidslijnen en procedures opstellen die hun verantwoordelijkheid voor het milieu weerspiegelen. Zij zullen zorgen voor de implementatie van adequate maatregelen om schadelijke effecten voor de gemeenschap, natuurlijke hulpbronnen en de algehele omgeving te voorkomen of tot een minimum te beperken.

ARBEIDSVOORWAARDEN

De gedragscode van het BSCI volgt de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO en de Global Compact van de Verenigde Naties. De gedragscode moet op de werkplek worden verspreid om werknemers te informeren over hun rechten en regels voor de veiligheid en gezondheid van werknemers."

Onderdeel van onze Gedragscode is dat we geen zaken doen met iemand die kinderarbeid gebruikt. Alle kinderen moeten worden beschermd tegen economische uitbuiting en mogen niet worden blootgesteld aan iets wat hun fysieke, mentale, morele of sociale ontwikkeling kan schaden. Wanneer jonge werknemers (ouder dan de wettelijke arbeidsleeftijd) in dienst zijn, moeten zakelijke partners ervoor zorgen dat het soort werk niet schadelijk kan zijn voor hun gezondheid of ontwikkeling; hun werktijden mogen geen afbreuk doen aan hun aanwezigheid op school, hun deelname aan beroepsoriëntatie moet goedgekeurd zijn door de bevoegde autoriteit of hun vermogen om te profiteren van opleidings- of instructieprogramma's gegarandeerd.

We accepteren ook geen dwangarbeid. Iedereen heeft recht op eerlijke en duidelijke contracten en psychologische of fysieke dwang of elke vorm van misbruik of vernedering van werknemers is natuurlijk niet toegestaan.

CONTROLE

Fabriekscontroles worden altijd uitgevoerd door geaccrediteerde derden. Afwijkingen van de code die zich voordoen tijdens een fabrieksinspectie zullen worden gecorrigeerd en opgevolgd tijdens een nieuwe inspectie. Het doel is om de arbeidsomstandigheden continu te verbeteren.

ONDERWIJS EN OPVOLGEN

RugVista werkt voortdurend aan het volgen van onze leveranciers door hen regelmatig te bezoeken. We werken met een permanente dialoog en aan opleiding en coaching met als doel onze leveranciers onafhankelijk te maken en systematisch de arbeidsomstandigheden en werkomgeving te verbeteren.

Als u vragen heeft over ons werk en maatschappelijke verantwoordelijkheid, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze CSR-manager Patricia Widgren op patricia.widgren@carpetvista.se

Lees meer over het BSCI op: https://www.amfori.org/content/amfori-bsci

Lees meer over de gedragscode van het BSCI op: https://www.amfori.org/sites/default/files/amfori BSCI COC UK.pdf

Moderne structuur

Colored Vintage & Patchwork
Tot wel  70%

Shades of green

Perzische
20-40%

Kelim
30-50%

Vraag het aan RugVista

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze aanbiedingen